Wynagrodzenia nauczycieli szkół w Starogardzie Gdańskim

W ostatnim czasie głośnym tematem stał się strajk nauczycieli postanowiliśmy sprawdzić zarobki nauczycieli w naszym mieście.

11 kwietnia 2019 r. zwróciliśmy się do wszystkich szkół podstawowych w mieście oraz szkół ponadpodstawowych  i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim z wnioskiem o udostępnienie następujacych informacji:

1. Podanie wynagrodzenia wraz z dodatkami za miesiąc marzec 2019 r., każdego nauczyciela (z podaniem imienia i nazwiska)  zatrudnionego w szkole z podziałem na przedmiot nauczania/staż pracy/wymiar godzin pracy

Tego samego dnia tj.11.04. otrzymaliśmy maila z I LO od Pani dyrektor Wiesławy Górskiej o treści: ''Bardzo proszę o inne sprecyzowanie pytania, gdyż ustawa RODO nie pozwala przekazać danych zawartych w pytaniu''.

W odpowiedzi wskazaliśmy orzecznictwo sądowoadministracyjne:

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych i zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej nauczyciele, jako osoby pełniące funkcje publiczne, nie podlegają ochronie w ramach prawa do prywatności.
Wyrok m.in. WSA w Krakowie Sygnatura akt: II SAB/Kr 108/16, Wyrok WSA w Gdańsku z 10 września 2014 r., sygn. akt II SAB/Gd 87/14. WSA w Warszawie w wyroku z 21 marca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Wa 703/13), opowiadając się za jawnością wydatkowania środków publicznych, podkreślił, że dotyczy to również środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenie osób pełniących funkcje publiczne.
 
Podobną  odpowiedź otrzymaliśmy od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
mail PSP1
Wskazaliśmy dyrektorowi szkoły PSP1 , że nauczyciele, jako osoby pełniące funkcje publiczne, nie podlegają ochronie w ramach prawa do prywatności i wezwaliśmy do wykonania naszego wniosku. Po naszym wezwaniu dyrektor  wydłużył termin odpowiedzi na nasz wniosek najpóźniej do dnia 10 maja 2019r. 
 
Szkoły PSP 2, 3, 4, 6, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Ekonomicznych, I i II LO wydłużyli termin odpowiedzi na nasz wniosek najpóźniej na dzień 11 czerwca 2019r. Odpowiedzi nie udzieliło nam Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
mail IILO
 
 
Częściowej odpowiedzi udzieliła nam Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 nie podając jednak imion i nazwisk nauczycieli
PSP nr 6

PSP nr 6

PSP nr 6

PSP nr 6

PSP nr 6

PSP nr 6

 
 
 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment