Wynagrodzenia nauczycieli Ogniska Pracy Pozaszkolnej

11 kwietnia 2019 r. zwróciliśmy się do wszystkich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim z wnioskiem o podanie wynagrodzenia wraz z dodatkami za miesiąc marzec 2019 r. każdego nauczyciela (z podaniem imienia i nazwiska) zatrudnionego w szkole/placówce z podziałem na przedmiot nauczania/staż pracy/wymiar godzin pracy.

Jako pierwsza częściowej odpowiedzi udzieliła nam Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, nie podając jednak imion i nazwisk nauczycieli. 

Dziś otrzymaliśmy informację o zarobkach nauczycieli zatrudnionych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej - również w niepełnym zakresie, bowiem bez podania imion i nazwisk.

opp

opp wynagrodz1

opp wynagrodz2

Kwoty podane w odpowiedziach są kwotami brutto.

Przypominamy, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych i przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej nauczyciele, jako osoby pełniące funkcje publiczne, nie podlegają ochronie w ramach prawa do prywatności. Nauczyciel ma status funkcjonariusza publicznego, wykonuje zadania o znaczeniu publicznym i otrzymuje wynagrodzenie z finansów publicznych. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zobowiązani są zatem do podania wnioskowanych imion i nazwisk nauczycieli - w przeciwnym wypadku niezałatwienie całościowo wniosku ani niewydanie decyzji odmownej należy uznać za bezczynność, na którą przysługuje skarga do sądu administracyjnego (por. sygnatura akt: SAB/Gl 45/16).

Komentarze obsługiwane przez CComment