Nieprawidłowości przy modernizacji Rynku i Alei Wojska Polskiego

W związku z doniesieniami medialnymi o wykrytych nieprawidłowościach przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim wokół wiat nad studniami na starogardzkim Rynku wystąpliliśmy z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim o udostępnienie następujących informacji: 

1. Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim prowadzi/prowadził wszczął postępowania dot. nieprawidłowości przy wykonywanych robotach budowlanych przy następujących inwestycjach:
Modernizacja Rynku w ramach projektu pn. „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” 
- Modernizacja Parku Miejskiego w ramach projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” – w trakcie budowy 
- Modernizacja dworca PKP w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”
- Alei Wojska Polskiego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”
- ul. Kolejowa w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”
2.Jeśli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi/prowadził wszczął postępowania dot. w.w. inwestycji - to o jaką inwestycję chodzi , jakie nieprawidłowości wykryto , jakie kroki prawne podjęto i na jakim etapie jest ewentualne postępowanie?Jak się zakończyło?
3. Przesłanie skanów dokumentów (decyzji, postanowień etc.) o  wszczętych postępowaniach, zawiadomień skierowanych do innych organów, i o  ewentualnym zakończeniu postępowań.
 
W nadesłanej odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że prowadzi dwa postępowania dotyczące:

1. Modernizacji Rynku w ramach projektu pn. „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim” 

2. Alei Wojska Polskiego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”
odp.1
Postępowanie przy modernizacji Rynku w ramach projektu pn. ,,Starogardzki Rynek od nowa  – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”  dot.przebudowy nawierzchni drogowych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, teletechnicznej oraz sieci oświetlenia przy ul. Chojnickiej i Rycerskiej w Starogardzie Gdańskim. Nieprawidłowości dotyczą realizowania ww. inwestycji w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji Starosty Starogardzkiego o pozwoleniu na budowę nr AB.7351-14/14/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. oraz zatwierdzonego projektu budowlanego. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest w toku.
 
Kolejne postępowania które Inspektor wszczął dot. budowy dwóch zadaszeń istniejących dwóch studni w sąsiedztwie Ratusza, zlokalizowanych na Rynku w Starogardzie Gdańskim. Nieprawidłowości dotyczą wybudowania wiat(zadaszenia studni) bez zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W dniu 13 września 2019 r. została wydana decyzja nakazująca ww. rozbiórkę wiat. Decyzja nie jest ostateczna.
 
Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji Gmina Miejska Starogard Gdański nie okazała ani zgłoszenia ani pozwolenia Starosty Starogardzkiego na budowę przedmiotowej wiaty. Przedstawiciel Gminy Miejskiej okazał rysunek wraz z oświadczeniem projektanta, że opisane zadaszenie (wiata) jest nieistotnym odstępstwem od projektu, który był załącznikiem do pozwolenia na budowę Starosty Starogardzkiego z dnia 12 kwietnia 2000 r. Powiatowy Inspektor uznał, że w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek do zaliczenia budowy wiaty jako istotnego odstąpnienia od projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni dróg oraz sieci infrastruktury technicznej, zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę.
 
Zgodnie z art.29 ust.1 pkt.2 i art.30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35m², wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art.29 ust.4 Prawa budowlanego, roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,
2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art.30 ust.1.
 
Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do wykonywania robót przy budowie wiaty bez zgłoszenia, w związku z czym w sprawie znalazły zastosowanie przepisy art. 49b ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wystąpił do Konserwatora Zabytków Powiatu Starogardzkiego z wnioskiem o zajęcie stanowiska konserwatorskiego w sprawie ww. budowy.
 
Z punktu  widzenia zasad ochrony zabytków, w ocenie Konserwatora Zabytków, działania zadaszenia oraz ,,wyciągnięcia'' ponad powierzchnię cembrowiny starej studni jest co najmniej działaniem negatywnie oddziałującym na krajobraz kulturowy Starego Miasta Starogardu Gdańskiego.
 
W ocenie Konserwatora Zabytków żenującym jest udawanie zabytku poprzez ,,historyzujące'' formy zadaszenia i próby eksponowania wyobrażenia studni, ponadto przedłożona dokumentacja wydatnia, że inwestor podejmując działania będące przedmiotem niniejszego postępowania (prowadzonego przez tutejszy organ) nie dokonał analizy bliższych i dalszych planów przestrzeni Rynku, jego dominant, rytmów, kontrastów, ram, punktów widokowych, linii kierunkowych, płaszczyzn zatrzymujących i rozdzielających, punktów węzłowych i brył, z uwzględnieniem percepcji kompozycji przez obserwatora w ruchu.
 
Konserwator Zabytków podniósł również kwestię niezgodności przedmiotowej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ostatecznie Konserwator Zabytków biorąc pod uwagę ustalenia miejscowego planu oraz zasady opieki nad zabytkiem, negatywnie zaopiniował wykonane działania oraz przedłożoną dokumentację zadaszenia studni w sąsiedztwie Ratusza.
 
 
2. Alei Wojska Polskiego w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

Postępowanie które Inspektor wszczął dot. robót budowlanych wykonanych na działkach nr 441/1 i 441/2 w obrębie ewidencyjnym nr 13 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (obszar przy pomniku Adama Mickiewicza) 
Zrzut ekranu 2019 09 30 o 09.34.24
Nieprawidłowości dotyczą wykonania ww. robót bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Postanowieniem z dnia 18 września 2019r. nałożono obowiązek przedłożenia, w terminie do dnia 29 listopada 2019r., oceny technicznej dot. wykonanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim, obejmujących wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci energetycznej i utwardzenia terenu, sporządzonej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach:instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz konstrukcyjno-budowlanej, określającej zakres robót i czynności do wykonania wraz z podaniem rozwiązań technicznych w celu doprowadzenia ww. robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Postanowienie nie jest ostateczne.
odp.2
odp.3
odp.4
Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim z dnia 13 września 2019r. nakazująca Gminie Miejskiej Starogard Gdański rozbiórkę wiat 
Obraz 1041

Obraz 1042
Obraz 1043
Obraz 1044
Obraz 1045
Obraz 1046
Postanowienie  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim z dnia 18.09.2019 r. , o obowiązku przedłożenia przez Gminę Miejską Starogard Gdański, w terminie do dnia 29 listopada 2019r., oceny technicznej dot.wykonanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim. 
Zrzut ekranu 2019 10 1 o 13.49.26
W uzasadnieniu wskazano, że Gmina Miejska Starogard Gdański nie okazała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, w związku z czym zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jakości ich wykonania.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim 12 sierpnia 2019r. złożył w Prokuraturze Rejonowej w Starogardzie Gdańskim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Gminę Miejską Starogard Gdański w sprawie budowy zadaszenia istniejącej studni w sąsiedztwie Ratusza przy ul.Rynek w Starogardzie Gdańskim
Zrzut ekranu 2019 10 1 o 14.03.32

W uzasadnieniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, że 18 kwietnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie budowy zadaszenia istniejącej studni w sąsiedztwie Ratusza, zlokalizowanej w południowo - zachodnim narożniku Rynku na działce nr 238/6 w obrębie ewidencyjnym nr 17 przy ul. Rynek w Starogardzie Gdańskim. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Gmina Miejska Starogard Gdański wykonała wiatę o konstrukcji drewnianej z dachem wielospadowym, krytym dachówką karpiówką. Przedmiotowa wiata została posadowiona w listopadzie 2018r.

Gmina Miejska Starogard Gdański nie okazała ani zgłoszenia ani pozwolenia Starosty Starogardzkiego na budowę przedmiotowej wiaty. Budowa zadaszenia istniejącej studni, została wykonana przez Gminę Miejską Starogard Gdański w sposób, o którym mowa w art. 49b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , tj. bez zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w związku z czym zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.90 Prawa budowlanego. Przestępstwo to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Cała dokumentacja od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dostępna: https://drive.google.com/open?id=1H_tf67484UCA05uNPKNaahWm32zQB4G6

 
 
 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment