• Start
  • Bez kategorii
  • Radny Powiatu Starogardzkiego złożył pozew do Sądu Pracy przeciwko gminie Lubichowo

Radny Powiatu Starogardzkiego złożył pozew do Sądu Pracy przeciwko gminie Lubichowo

19 lutego 2019 r. wpłynęło do Rady Powiatu Starogardzkiego pismo z dnia 18 lutego 2019 r. Wójta Gminy Lubichowo, o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Witoldem Sykutera, pracownikiem Urzędu Gminy Lubichowo, radnym Rady Powiatu Starogardzkiego.

W dniu 27 marca 2019 r. zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci skanu ww. pisma. Wójt Gminy Lubichowo odmówił udostępnienia pisma. Od tej decyzji odwołaliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. 29 sierpnia 2019 r. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i zobowiązała Wójta Gminy Lubichowo do  rozpatrzenia naszego wniosku.

17 września Wójt udostępnił skan pisma z dnia 18 lutego 2019r. skierowanego do Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Witoldem Sykuterą zatrudnionym na stanowisku sekretarza Gminy Lubichowo.

http://gloskociewia.pl/wiadomosci/56-bez-kategorii/434-rozwiazanie-stosunku-pracy-z-radnym-rady-powiatu-starogardzkiego-witoldem-sykutera

Jak czytamy w piśmie Wójt Gminy przejmując urząd stwierdził brak wielu ważnych dokumentów w wersji elektronicznej, który bardzo utrudnił pracę Urzędu w kluczowych dla niego momencie tj. końcu roku. Chcąc znaleźć przyczynę zaistniałej sytuacji stwierdzono iż w dniu 16 listopada został wymieniony twardy dysk z komputera p. Skarbnik z wszystkimi istotnymi danymi. Wymieniony dysk zaginął w niejasnych okolicznościach. Odpowiedzialny za zaistniałą sytuację w Urzędzie był sekretarz Witold Sykutera, który nie wspomniał nawet o tak ważnym aspekcie.

Kolejny zarzut jaki stawia Wójt: to utrata zaufania wobec obecności p.Sekretarza w Starostwie Powiatowym przy podpisywaniu umowy na Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Takie zachowanie według Wójta jest nieakceptowalne, naganne i uniemożliwia dalszą współpracę w atmosferze zaufania.

Dodatkowo p. Sekretarz nie zadbał o dostęp do adresów poczty elektronicznej. Nie przekazał haseł i loginów do skrzynki Wójta Gminy Lubichowo.

W ocenie Wójta ww. fakty dyskwalifikują p.Witolda Sykutera jako najbliższego współpracownika.
SKM 368e19091913460 1

SKM 368e19091913460 2

SKM 368e19091913460 3

Stawiane przez Wójta Gminy zarzuty były na tyle poważne, że  zwróciliśmy się do Wójta o udostępnienie następujących informacji:

1. W związku ze skierowanym pismem przez Wójta Gminy Lubichowo z dnia 18 lutego 2019 r. do Rady Powiatu Starogardzkiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez Urząd Gminy Lubichowo z pracownikiem Witoldem Sykutera, pełniącym jednocześnie funkcję radnego Powiatu Starogardzkiego. Czy taką zgodę uzyskano? Jeśli nie, to w jaki sposób rozwiązano stosunek pracy z pracownikiem Witoldem Sykutera?. Od kiedy nie pełni funkcji sekretarza w Urzędzie Gminy Lubichowo - na jakiej podstawie prawnej? Jak długo sprawował funkcję sekretarza Gminy Lubichowo Pan radny Witold Sykutera? Czy pełni inną funkcję w Urzędzie Gminy Lubichowo?, jeśli tak to jaką?
 
Czy w związku z wykrytymi nieprawidłowościami zawartymi w piśmie do Rady Powiatu Starogardzkiego podjęto jakieś działania, kroki prawne w celu ustalenia co stało się z dyskiem z komputera p. Skarbnik ze wszystkimi istotnymi danymi? Kto wymienił dysk? Jeśli podjęto kroki prawne to proszę o przesłanie skanów pism kierowanych do instytucji kontrolnych. Jeśli nie podjęto to dlaczego?
 
Czy zawiadomiono Zakład Ubezpieczeń Społecznych o sytuacji obecności p.Sekretarza w Starostwie Powiatowym przy podpisywaniu umowy na Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Jeśli tak, jak zakończyła się kontrola ZUS?. Jeśli nie, to dlaczego nie powiadomiono ZUS?
 
Czy i w jaki sposób do ww. zarzutów odniósł się radny Witold Sykutera - przesłanie skanu pism
 
W nadesłanej odpowiedzi czytamy: Rada Powiatu Starogardzkiego odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Witoldem Sykuterą. W związku z podjętą informacją o dokonanej wymianie dysku ustalono z podmiotem obsługującym Gminę w zakresie informatycznym, że przedmiotowy dysk został wymieniony przez ten podmiot. W związku z powyższym zaniechano podejmowania w tym zakresie kroków prawnych.
 
Zawiadomiono ZUS o obecności Pana Witolda Sykutery przy podpisywaniu umowy na Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi poinformował, że nie stwierdzono naruszenia art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
Skoro nie potwierdziły się zarzuty zapytaliśmy ponownie Wójta jaka była podstawa prawna do rozwiązania stosunku pracy  za wypowiedzeniem.
 
W odpowiedzi Wójt wskazał art.32 § 1 i 2 kodeksu pracy jako powód podano zarzuty z pisma skierowane do Rady Powiatu Starogardzkiego, które nie zostały potwierdzone.
 
Pan Witold Sykutera zgodnie z przysługującym mu prawem, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem, wniósł pozew do Sądu Pracy w Malborku.
 
Pan Witold Sykutera pełnił funkcję Sekretarza Gminy od dnia 03.12.2008 r. Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Funkcji Sekretarza w Urzędzie Gminy Lubichowo nie pełni od dnia 01.08.2019 r.
Odpowiedź 03.10.2019 1
Odpowiedź 03.10.2019 2
Odpowiedź 04.10.2019 1
 
 
Radny Witold Sykutera przed Sądem Pracy domaga się 3 miesięcznego odszkodowania

Komentarze obsługiwane przez CComment