• Start
  • Bez kategorii
  • Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego - rozpatrzenie petycji

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego - rozpatrzenie petycji

W dniu 17 października 2019r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego. Komisja rozpatrywała petycję dotyczącą wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Radca Prawny Konrad Cezary Łakomy , powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 5.09.2014 r., poz.1195 ) wniósł (pismem z dnia 31.07.2019 r. oraz pismami uzupełniającymi z dn.: 20.08.2019 r., 26.08.2019 r. ) petycję adresowaną do radnych Rady Powiatu Starogardzkiego dotyczącą:

1/wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych” i opublikowanie jej treści na stronie BIP,

2/wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki,

3/wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki,

4/ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Poniżej publikujemy pełną treść petycji
Petycja 1 2019 1 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego podczas posiedzeń w dniach 14.08.2019, 28.08.2019 oraz 17.10.2019 rozpatrywała niniejszą petycję. W toku prac Komisja ustaliła, że wobec braku przepisów ustawowych, które nakładałyby na Radę Powiatu obowiązek wprowadzenia proponowanych przez wnoszącego petycję regulacji stwierdzić należy, że ani w statucie powiatu ani w żadnym innym wewnętrznym akcie prawnym nie można wprowadzić obowiązku przestrzegania przez radnych wnioskowanej „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”. Z uwagi na powyższe, brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia pozostałych postulatów. Komisja zwróciła również uwagę, że obowiązujące przepisy prawa zawierają szereg mechanizmów mających dyscyplinować radnych, jak np. ograniczenie w prowadzeniu przez radnych działalności gospodarczej, zakaz zawierania niektórych umów cywilnoprawnych, obowiązek składania oświadczeń majątkowych, czy też przeciwdziałające korupcji przepisy karne. Niemniej jednak zdaniem Komisji zalecenia zawarte w poradniku Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadają swoją wartość praktyczną, wskazując przedstawicielom organów władzy publicznej sposób postępowania zgodny z przepisami prawa i standardami etycznymi.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPS uznała, że zasadnym będzie udostępnienie go wszystkim radnym Rady Powiatu Starogardzkiego. 

Link do poradnika https://cba.gov.pl/ftp/filmy/CBA_Korupcja_polityczna.pdf

Reasumując, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPS nie uwzględniła wniosków zawartych w niniejszej petycji.

O takiej samej treści petycja wpłynęła również do Rady Miasta Starogard Gdański – stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Starogard Gdański jest tożsame ze stanowiskiem Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPS.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment