Kontrola RIO w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. kontrolę kompleksową gminy Starogard Gdański.

Celem  kontroli obejmującej lata: 2016-2019 oraz inne okresy w miarę potrzeby było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy Starogard Gdański i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Panią Wójt jednostce część zadań wykonywana była z naruszeniem przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli RIO zaliczono:

1. Wypłacenie Wójtowi Gminy Starogard Gdański za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 19 listopada 2018 r. wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 12.100 zł brutto, tj. w wysokości zawyżonej o 1.480 zł brutto.

Wynagrodzenie Wójta Gminy Starogard Gdański za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 19 listopada 2018 r. wypłacono na podstawie uchwały Rady Gminy  Starogard Gdański z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gmin, która określała miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze - 5.900 zł., dodatek funkcyjny - 1.900 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3.120 zł dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj.1.180 zł.

Kwota najwyższego dopuszczalnego przepisami prawa wynagrodzenia, jakie może otrzymywać Wójt Gminy Starogard Gdański od dnia 1 lipca 2018 r. wynosi 10.620 zł brutto

Łączna kwota wypłaconego zawyżonego wynagrodzenia w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 19 listopada 2018 r. - w porównaniu do kwoty najwyższego zgodnego z prawem wynagrodzenia wyniosła 6.734 zł brutto.

2. Ewidencjonowanie niektórych zdarzeń gospodarczych niezgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości

3. Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego wg stanu na koniec 2019 r. od 4 kontrahentów w kwocie łącznej 6.553,67 zł 

4. Przypadki nieprawidłowości przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę oraz ich sprzedaży w 2019 r.

5. Składanie w 2019 r. w imieniu gminy oświadczeń woli samodzielnie przez upoważnionego pracownika jednostki przy sprzedaży nieruchomości gminnych ( w przypadku 4 umów objętych czynnościami sprawdzającymi), czym naruszono art.46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mienia składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienie zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobę.

6. Udzielanie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych  oraz zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym z naruszeniem postanowień Regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Starogard Gdański a mianowicie:

 - zawarcie umów z dotowanymi osobami fizycznymi na podstawie niekompletnych wniosków o przyznanie dofinansowania, a mianowicie: wnioski nie zawierały harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zawierały harmonogram z niepełnymi danymi, bądź też nie zawierały dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu. 

- wydłużaniu terminu realizacji i rozliczenia dotacji w stosunku do terminów określonych w Regulaminie. 

- dokonanie wypłaty dotacji na podstawie niekompletnej dokumentacji przedłożonej przez beneficjentów

7. Udzielenie w dniu 24 grudnia 2018 r. zamówienia publicznego na usługi sprzątania pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynkach Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim (wartość netto umowy: 118.596 zł.) z naruszeniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Starogard Gdański

8. Pobranie w 2019 r. na podstawie 4 umów cywilnoprawnych opłat w łącznej wysokości 14.145 zł za przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (umowy przyrzeczenia zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości objętych planem miejscowym a gminą Starogard Gdański, która zobowiazała się za wpłacony wkład finansowy do przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; umowy ewidencjonowano jako darowizny), czym naruszono art.21 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

brak było podstaw, by gmina z tytułu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierała jakiekolwiek opłaty od zainteresowanych tą zmianą właścicieli nieruchomości.

Regionalna Izba Obrachunkowa zobowiązała Panią Wójt Gminy Starogard Gdański o usunięcie przedstawionych nieprawidłowości poprzez:

1. Naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia Wójtowi Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

3. Przeprowadzenie inwentaryzacji należności zgodnie z ustawą o rachunkowości,

4. Oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę oraz ich sprzedaż zgodnie z postanowieniami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

5. Składanie w imieniu gminy oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem w sposób określony ustawą o samorządzie gminnym,

6. Udzielanie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zmianę systemu ogrzewania zgodnie z postanowieniami obowiązującego w jednosce Regulaminu,

7. Udzielanie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza 50.000 zł.(lecz jest niższa od równowartości 30.000 euro)zgodnie z postanowieniami obowiązującego w jednosce Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

8. Zaniechanie pobierania opłat za przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I wyeliminowania wszystkich pozostałych uchybień i nieprawidłowości wyszczególnione w protokole kontroli

Zobacz wystąpienie pokontrolne RIO - Protokół pokontrolny RIO-Urzad Gminy Starogard Gdanski

 

Komentarze obsługiwane przez CComment