Nowa metoda ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na wniosek Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka zwołano sesję Rady Miasta Starogard Gdański na dzień 3 lutego 2022 r.na godz.15:30

Na specjalnej zwołanej sesji procedowany będzie projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W proponowanym projekcie uchwały :

§ 1 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi stawkę od gospodarstwa domowego.

 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 39,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 79,00 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

1) 78,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 158,00 zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. § 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/473/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 3880).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 kwietnia 2022 roku.

W uzasadnieniu uchwały  czytamy: 

Z dniem 1 kwietnia 2022 r., wprowadza się nową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala nowe stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański. Zmiany, o których mowa wyżej, wdrażane są na skutek niezadowolenia społecznego, szczególnie ze strony właścicieli nieruchomości prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, wywołanego wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2022 r. metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której opłata zróżnicowana została od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i jednocześnie przestała być zależna od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, i mają na celu bardziej sprawiedliwe rozłożenie obciążeń związanych z opłatą pomiędzy poszczególnych uczestników gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto na podstawie art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwała określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości równej dwukrotnej wysokości stawek ustalonych przez radę gminy na podstawie art. 6k ust. 1 ww. ustawy. Uchwała rodzi skutki finansowe szacowane na 12 401 928,00 zł rocznie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wniosek o sesje1

smieci

smieci1

 

 

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment