• Start
  • Sprawy
  • SKO
  • Pierwsze rozstrzygnięcie sprawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku

Pierwsze rozstrzygnięcie sprawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku

W środę otrzymaliśmy pierwsze rozstrzygnięcie sprawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku w sprawie odmowy udzielenia nam informacji publicznej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański w kwestii, jakie podmioty tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zostały w 2017 r. zwolnione z podatku od nieruchomości, gruntów i opłat lokalnych wraz z przedstawieniem uzasadnienia zwolnienia z podatku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło nasze odwołanie i uchyliło w całości zaskarżoną przez nas decyzję przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez prezydenta.Zdaniem SKO decyzja prezydenta była przedwczesna, albowiem jej wydanie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania mającym wpływ na wynik sprawy.

SKO zaleciło, aby przy ponownym rozpatrzeniu sprawy prezydent zbadał, w razie potrzeby przy udziale strony, czy w sprawie możliwe byłoby przygotowanie, a następnie udostępnienie informacji zbiorczej w zakresie wskazania podmiotów, wobec których zastosowano ulgi w kwocie nie przekraczającej 500 zł. Ponadto, ponownie rozpatrując sprawę, prezydent powinien z urzędu rozważyć, czy z uwagi na zapisy Uchwały Nr LV/513/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji, w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2014 r. poz. 2508), w stosunku do podmiotów będących przedsiębiorcami w sprawie zastosowanie znajdzie art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U . z 2016r . poz.1808 z późn. zm.).

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, co oznacza, że prezydent ma teraz dwie możliwości: albo wziąć pod uwagę wskazania SKO i na ich podstawie przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające, a następnie ponownie rozstrzygnąć sprawę, albo w terminie 14 dni od dnia od doręczenia decyzji SKO złożyć sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Treść decyzji załączamy.

SKO-Decyzja-1SKO-Decyzja-2SKO-Decyzja-3SKO-Decyzja-4SKO-Decyzja-5SKO-Decyzja-6SKO-Decyzja-7SKO-Decyzja-8
  • Kliknięć: 523

Komentarze obsługiwane przez CComment