• Start
  • Sprawy
  • SKO
  • SKO po raz trzeci uchyla decyzję Prezydenta Miasta Starogard Gd.

SKO po raz trzeci uchyla decyzję Prezydenta Miasta Starogard Gd.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po raz trzeci uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Starogard Gdański odmawiającej  nam udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkami (łącznie) oraz nagród – premii w ujęciu rocznym wypłaconych w latach 2015-2017 Magdalenie Daleckiej – Głównemu Specjaliście ds. komunikacji medialnej zatrudnionej w Urzędzie Miasta.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez organ pierwszej instancji aktami sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku stwierdziło, że dysponent informacji publicznej (Prezydent) nie zrealizował zaleceń organu odwoławczego zawartych w poprzedniej decyzji SKO, co skutkuje koniecznością wydania decyzji kasatoryjnej.

Kolegium jednoznacznie i kategorycznie stwierdziło, że w świetle zakresu obowiązków pracownika, osoba której dotyczy wniosek o udostępnienie informacji publicznej mieści się w pierwszej  z kategorii osób opisanej w art. 5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej co oznacza, że informacja dotycząca łącznych, niespersyfikowanych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na utrzymanie jej stanowiska pracy powinna zostać udostępniona wnioskodawcy. Dotyczy to również wysokości przyznanych jej nagród jako dodatkowego obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na powyższe, Kolegium postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W świetle stanu faktycznego i prawnego badanej sprawy, decyzja kasatoryjna jest w istocie jedynym rozstrzygnięciem, jakie zgodnie z prawem mógł podjąć organ odwoławczy. 

Kolegium po raz kolejny zaznacza, że organ pierwszej instancji (Prezydent) jest związany oceną prawną organu drugiej instancji co do niezgodności z prawem decyzji wcześniej wydanej. Obliguje to podmiot zobowiązany do udzielenia informacji i do takiego załatwienia sprawy, aby ponowna decyzja odmowna nie spotkała się nie tylko z uchyleniem, lecz także z działaniami podjętymi w trybie nadzorczym lub też prawnokarnym.

Prezydent całkowicie ignoruje oparte na ugruntowanych poglądach judykatury stanowisko SKO przedstawione w uzasadnionych decyzjach i nie dostosowuje się do wskazań przez SKO prawidłowej wykładni prawa. Skorzystaliśmy ze środka prawnokarnego  i złożyliśmy Zawiadomie o Uzasadnionym Podejrzeniu Popełnienia Przestępstwa stypizowanego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Miasta

Poniżej w linku pełna treść decyzji SKO

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

  • Kliknięć: 866

Komentarze obsługiwane przez CComment