• Start
  • Sprawy
  • WSA
  • Tajna pensja byłego burmistrza Pelplina Patryka Demskiego(PiS) w Grupie LOTOS

Tajna pensja byłego burmistrza Pelplina Patryka Demskiego(PiS) w Grupie LOTOS

22 maja 2018 r. ówczesny burmistrz Pelplina Patryk Demski objął stanowisko wiceprezesa ds.inwestycji i innowacji w Grupie LOTOS S.A. w Gdańsku. Dzień wcześniej Demski zrzekł się mandatu burmistrza Pelplina.

8 czerwca 2018 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Grupy LOTOS S.A. o udostępnienie następujących informacji:

1. W związku z powołaniem Patryka Demskiego na stanowisko wiceprezesa Grupy LOTOS prosimy o podanie informacji  o łącznym miesięcznym wynagrodzeniu-uposażeniu wraz ze wszelkimi dodatkami.

2. Przesłanie skanu umowy o pracę - kontraktu czy powołania Patryka Demskiego na stanowisko wiceprezesa Grupy LOTOS

3. Ilu kandydatów startowało w konkursie na stanowisko wiceprezesa Grupy LOTOS podanie imion i nazwisk

4. Pismo komisji konkursowej wraz z uzasadnieniem o powołaniu Patryka Demskiego na stanowisko wiceprezesa Grupy LOTOS

Spółka  w ustawowo określonym terminie nie odpowiedziała na nasz wniosek. Dopiero po wezwaniu spółki do wykonania wniosku w ciągu 3 dni spółka odpowiedziała na nasz wniosek przesyłając nam 5 załączników.( Protokół z postępowania kwalifikacyjnego, uchwałę, akt notarialny, opinia-Głos Kociewia, odpowiedź na wniosek). Następnie po 6 minutach później otrzymaliśmy kolejnego e-maila o treści:

''Nastąpiła pomyłka w poprzednim e-mailu, przesyłam poprawne załączniki i odpowiedź Grupy LOTOS S.A.

Do drugiej wiadomości załączono pliki takie same jak w pierwszej wiadomości z wyjątkiem pliku Opinia-Głos Kociewia. W ostatniej wiadomości uzyskaliśmy informację, iż

Użytkownik Kramek Justyna chce odwołać wiadomość o temacie ,,odpowiedź -Głos Kociewia''.

Nie udzielono pełnej odpowiedzi na pkt.1 wniosku, a także nie udostępniono, ani też nie wydano decyzji odmownej co do pkt.3 wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Takie zachowanie kwalifikuje się jako pozostawanie w bezczynności, które polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje.Jednocześnie nie wydaje decyzji o odmowie jej udostępnienia, albo też udziela informacji niepełnej, czy też niezgodnej z wnioskiem, niejasnej, czy niewiarygodnej oraz gdy odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie, ponadto nie informuje strony o tym, że nie posiada wnioskowanej informacji.

16 lipca 2018 r. złożyliśmy za pośrednictwem Grupy LOTOS skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Wskazując w uzasadnieniu, że Grupa Lotos S.A. jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Stanowisko przeciwne wskazano w załączonej opinii prawnej, w której spółka odwołała się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015 r. (sygn. akt I OSK 1486/14).Skarżony błędnie przyjął, że takich zadań nie wykonuje ani PKP S.A., ani Grupa LOTOS S.A. Zgodnie z kolejnym wyrokiem NSA z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie PKP S.A. (sygn. akt I OSK 307/16) sąd stwierdził, że PKP S.A. jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, ponieważ  jest osobą prawną, w której Skarb Państwa ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. To samo tyczy się Grupy Orlen S.A., która bezpośrednio wykonuje istotne zadania publiczne m.in. z zakresu wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej. Należy przy tym nadmienić o niespójności stanowiska skarżonego. Z jednej strony nie uważa, aby był podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a drugiej zaś w odniesieniu do ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wskazuje, że Skarb Państwa posiada wobec spółki takie uprawnienia jak przedsiębiorca dominujący, a przecież art. 4 ust. 1 pkt 5 UDIP jednoznacznie wskazuje, że takie podmioty są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.

Nie ma też wątpliwości co do tego, że wysokość wynagrodzenia wiceprezesa Patryka Demskiego jest informacją publiczną. Wynika to jednoznacznie z art. 6 ust.1 pkt 2 lit f UDIP, który stanowi, że informację publiczną stanowi informacja o majątku jakim dysponują podmioty wskazane w art. 4 ust. 1 UDIP.

Błędem jest odwołanie się do literalnego brzmienia wspomnianej powyżej ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Spółka wskazała, że skoro ustawa ta stanowi, że jawne są uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, które określają wynagrodzenia ,,widełkowo”, to już sama wysokość wynagrodzeń nie jest jawna. Takie stanowiska nie ma pokrycia w obowiązujących przepisach prawnych. Należy bowiem zaznaczyć, że gdyby ustawodawca rzeczywiście miałby taki zamiar, to określiłby to w sposób wyraźny, tak jak zrobił to w przypadku pozostałych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej. W szczególności, że zgodnie z wyrokiem NSA z 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I OSK 1550/11):

Ustawodawca, formułując w Konstytucji RP zasadę "prawa do informacji", wyznaczył tym samym podstawowe reguły wykładni tego uprawnienia. Jeżeli bowiem stanowi ono prawo konstytucyjne, to ustawy określające tryb dostępu do informacji powinny być interpretowane w taki sposób, aby gwarantować szerokie uprawnienia w tym zakresie, a wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być rozumiane wąsko. Oznacza to stosowanie w odniesieniu do tych ustaw takich zasad wykładni, które sprzyjają poszerzaniu, a nie zawężaniu obowiązku informacyjnego

Dlatego też spółka nie może ograniczać dostępu do informacji publicznej,bazując jedynie na tym, że ustawodawca nie uregulował czegoś wprost w ustawie. W szczególności, że tak jak wskazałem powyżej zgodnie z UDIP wysokość wynagrodzenia wiceprezesa Grupy ORLEN S.A. stanowi informację publiczną.

Ponadto we wspomnianej opinii sam skarżony przyznał, że zgodnie z praktyką wysokość wynagrodzeń członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa jest jawna. Ponadto spółka sama wskazała, iż w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za lata 2016 i 2017 r. upubliczniła wysokość tych wynagrodzeń. Takie zachowanie spółki wskazuje, że była ona świadoma bezprawności swojego działania. Dlatego też tym bardziej bezpodstawna wydaje się odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Grupa LOTOS S.A. nie udostępniała także informacji na temat pozostałych osób, które starowały w konkursie na stanowisko wiceprezesa. Stanowi to informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, a to z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.3 lit g UDIP jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu. Podmiot zobowiązany uargumentował swoje stanowisko tym, że Grupa LOTOS S.A.nie jest upoważniona do przekazywania danych osobowych pozostałych kandydatów.Jednak nawet jeżeli spółka uważała, że w tym przypadku prawo dostępu do informacji publicznej powinno ulec ograniczeniu ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej, to najpierw powinna zapytać te osoby czy rezygnują z przysługującego im prawa, a następnie udostępnić informacje dotyczące osób, które wyraziły na to zgodę. W przeciwnym wypadku podmiot ten powinien wydać decyzję na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 UDIP.

Podsumowując, pomimo ustawowego obowiązku nie udostępniono informacji publicznej, a także nie wydano decyzji administracyjnej, co świadczy o bezczynności Grupy LOTOS S.A. Spółka tak jak już wskazywałem powyżej nie odpowiedziała w terminie na wniosek. Odpowiedź uzyskałem po wezwaniu i to także po przekroczeniu terminu tam wskazanego. Jednocześnie należy jeszcze raz podkreślić, iż spółka w swojej opinii prawnej stwierdziła, że zasadą jest jawność wysokości wynagrodzeń członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Dodatkowo wskazano, że należy to ocenić pozytywnie w świetle konstytucyjnych zasad gospodarowania mieniem publicznym.Takie zachowanie stanowi ciężkie naruszenie prawa, które nosi cechy oczywistej i wyraźnej sprzeczności z obowiązującym prawem, niepozwalające na zaakceptowanie w demokratycznym państwie prawa. W związku z tym zasadne jest stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W ustawowym terminie Grupa LOTOS nie przekazała naszej skargi do WSA w Gdańsku. 20 sierpnia złożyliśmy wniosek do WSA o wymierzenie grzywny spółce za nieprzekazanie skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 15 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wymierzył spółce grzywnę w wysokości 500 zł.
Postanowienie sądu http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FDE73B2C06

Spółka przekazała naszą skargę do WSA w dniu 25 września 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada 2018 r.w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej:orzekł:
1. zobowiązuje spółkę  do załatwienia wniosku Stowarzyszenia, w zakresie punktu 1 oraz punktu 3 - w części dotyczącej imion i nazwisk kandydatów, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności.
Treść wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/856564BC41

4 stycznia 2019 r.  Grupa LOTOS złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

  • Kliknięć: 386

Komentarze obsługiwane przez CComment