Po sąsiedzku. Interpelacja radnego usunięta z czerskiego BIP-u

27 sierpnia redakcja portalu wizjalokalna.pl opublikowała komentarz radnego Daniela Szpręgi do interpelacji dotyczącej ostatnich wydarzeń w czerskim SP ZOZ, usuniętej trzy dni po publikacji z czerskiego BIP-u. Sprawa dotyczy m.in. zatrudnienia głównej księgowej SP ZOZ.

W związku z uzyskaniem odpowiedzi na interpelację dotyczącą zatrudnienia nowej osoby na stanowisku głównej księgowej w podległym gminie Czersk SP ZOZ-ie oraz w związku z informacją przekazaną radnym przez Pana burmistrza na sesji w dniu 30 lipca br. o kontroli zewnętrznej w SP ZOZ-ie, której przyczyną są nieprawidłowości w rachunkowości, zwróciłem się do burmistrza o wyjaśnienie obu tych kwestii. Liczę że odpowiedź na interpelację będzie rzeczowa i konkretna, tym bardziej że mieszkańcy chcą wiedzieć jakie standardy obowiązują obecnie w gminie Czersk. Mieszkańcy pytają również czy w przypadku zatrudnienia na stanowisku głównej księgowej bliskiej osoby - w tym przypadku z rodziny organu wykonawczego - w jednostce podległej gminie nie występuje tzw. „konflikt interesów” nawet w przypadku, gdy zatrudnienie jest zgodne z prawem (...).

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku”

Interpelacja radnego Daniela Szpręgi z dnia 23 lipca br. dotycząca zatrudnienia nowej osoby na stanowisku głównej księgowej w podległym gminie Czersk SP ZOZ-ie: 

interpelacja szpręgi zoz inteprelacja szpręga zoz1

Odpowiedź na interpelację:

odp na interpelkację szpręgi zoz

 

Jak podaje portal, kolejna interpelacja radnego w sprawie czerskiego SP ZOZ pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk w piątek 23 sierpnia br. Trzy dni póżniej została usunięta. 

Redakcja portalu poprosiła burmistrza Czerska o odniesienie się do komentarza radnego i wyjaśnienie powodów usunięcia interpelacji z BIP.

- Pytania radnego zostały w poniedziałek usunięte z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czersk, ponieważ po konsultacji z radcą prawnym uznałem, że przedmiotowe pismo nie podnosi spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i w konsekwencji nie jest interpelacją. Radny otrzyma odpowiedzi na zadane przez siebie pytania w innym trybie. Raport z kontroli dokumentacji finansowej SP ZOZ w Czersku dotarł już do urzędu i wkrótce zostanie opublikowany (...) – odpowiada Przemysław Biesek – Talewski.

Zatrudnianie rodziny w samorządzie

Zgodnie z art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 (urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki oraz biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego), jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
 
Czyli, przykładowo, o bezpośredniej podległości można mówić w przypadku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych (miejskich) jednostek organizacyjnych czy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników (naczelników) referatów (wydziałów). Zaznaczenia wymaga fakt, że dyspozycja powołanego przepisu nie odnosi się tylko do podległości o charakterze trwałym. Zakazana jest nawet czasowa podległość . Jak stwierdził w wyroku 1992 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II SA 403/92) przepis ten nie pozwala również na powstanie możliwości, nawet okresowej, bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy małżonkami i innymi osobami wymienionymi w tym przepisie. Istnieje zatem stan bezpośredniej podległości służbowej również pomiędzy np. burmistrzem a zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Wspomniana regulacja nie ma jednak zastosowania w oświacie, gdyż zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, których status prawny określają odrębne przepisy, a w przypadku placówek oświatowych regulują to przepisy ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Podobną sytuację mamy również w instytucjach kultury, których działalność reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
Zdjęcie pochodzi ze strony czas.tygodnik.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment