SKO uchyliło 8 decyzji gmin w powiecie starogardzkim

5 marca 2019r.  do wszystkich Urzędów Gmin w powiecie starogardzkim zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:

1. Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej  nagród i premii wypłaconych poszczególnym  pracownikom pełniących funkcję publiczną (wójta, z-ca wójta, skarbnika, sekretarza, naczelników, z-ca naczelników, inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego.) w  Urzędzie Gminy w  2018 r. z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu)
 
2 .Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Urzędu Gminyw 2018 r. (w ujęciu rocznym)
 
3. Podanie wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień  2018 r. każdego z pracowników Urzędu Gminy  pełniącego funkcje publiczne (wójta, z-ca wójta, skarbnika, sekretarza, naczelników, z-ca naczelników, inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego.) z  podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia.

4. Z jakimi pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy zawarto dodatkowe umowy cywilno-prawne, o dzieło, z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu). Czego dotyczyła zawarta umowa i na jaką kwotę opiewała w latach 2015-2018
 
5. Podanie  kwoty wypłaconego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za kadencję samorządu 2014-2018 z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego.
 
6. Ile łącznie zatrudnionych jest pracowników w Urzędzie Gminy 
 
7. Podanie wszystkich rodzajów i wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy
 
Na 12 gmin tylko 3 gminy odpowiedziały w pełni na nasz wniosek (Bobowo, Czarna Woda, Skarszewy). Zaś 8 gmin (Lubichowo, Zblewo, Smętowo Graniczne, Osiek, Osieczna, Kaliska, Skórcz - Gmina Wiejska Starogard Gd.) udostępniło informacje zawężając do stanowisk wójta, skarbnika, sekretarza) w pozostałym zakresie wydali decyzję odmawiającą udostępnienia informacji o wypłaconych nagrodach, premiach i o wynagrodzeniu za m-ce grudzień pracowników na stanowiskach m.in.:  inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego. Uzyskane decyzje miały identyczną treść, co jasno świadczyło o tym, iż Gminy  korzystały ze wzoru przy udzielaniu odpowiedzi na wniosek. W takich okolicznościach należało domniemywać, iż Gminy w żaden sposób nie dokonały analizy, zamiast tego posłużyły się wzorem.
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze 22 sierpnia 2019r. uchyliło zaskarżone przez nas  decyzje gmin w całości. W uzasadnieniu  SKO wskazało, że zasadny był nasz zarzut, iż Gminy  korzystały ze wzoru przy udzielaniu odpowiedzi na nasz wniosek.
 
Kolegium w uzasadnieniu wskazuje, że w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, którego tezy skład orzekający w całości podziela(por. m.in. wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/ŁD 230/17  i powołane w nim orzecznictwo, za pracowników samorządowych pełniących  funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem funkcji publicznych, w rozumieniu art.5 ust.2 udip, uznać należy nie tylko pracowników, wydających (podpisujących) decyzje administracyjne z upoważnienia odpowiedniego organu, ale także innych pracowników samorządowych, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują zadania, wywierające wpływ na podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze władczym (np. pracownicy merytoryczni wydziałów urzędu, którzy w indywidualnych sprawach innych podmiotów prowadzą postępowania administracyjne, chociażby nie wydawali decyzji administracyjnej, a przygotowują całość materiału dowodowego takiej sprawy a nawet projekty decyzji administracyjnych lub zaświadczeń, osoby uprawnione do wydawania zaświadczeń w imieniu organu, czy też przyjmowania wniosków w indywidualnych sprawach  administracyjnych). Dotyczy to również m.in. osób składających oświadczenia woli w imieniu gminy oraz wykonujących czynności zmierzające do ustalenia ich treści a także przygotowujących ich projekty. Podobnie, do kręgu tego należy zaliczyć osoby zajmujące się sprawami kadrowymi organu, majątkiem publicznym, szeroko rozumianymi wpływami i wydatkami budżetowymi, osoby zajmujące się szeroko sprawami związanymi rozumianym prawidłowym funkcjonowaniem  gminy, jeżeli wydatkują przy tym finanse publiczne.
 
Inaczej rzecz  ujmując stwierdzić należy, że powyższe rozważania dotyczą to co do zasady osób zatrudnionych w urzędach miast i gmin na stanowiskach referentów, inspektorów itd.( a więc na tzw. stanowiskach urzędniczych) oraz osób kierujących wydziałami lub referatami w których pracują a więc osób, które od strony merytorycznej wspierają organy jednostki samorządu terytorialnego w ich codziennej pracy i otrzymują za to wynagrodzenie z ich budżetu.
 
Za stanowiska o charakterze stricte usługowym czy technicznym uznać należy natomiast te zajmowane przez takich pracowników organu, którzy nie posiadają żadnego realnego wpływu na merytoryczne procesy decyzyjne, wykonujących szeroko rozumiane czynności pomocnicze i usługowe( np.pracownicy obsługi technicznej, konserwatorzy, informatycy - (o ile z zakresu ich obowiązków nie wynikają zadania które wykraczają poza zapewnienie sprawności działania systemów i urządzeń komputerowych), kierowcy, osoby zajmujące się wyłącznie utrzymaniem czystości itp.)
 
Poniżej przedstawiamy decyzje SKO:
 
Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim również nie udostępnił nam  w pełni informacji  o wynagrodzeniach i wypłaconych nagrodach pracowników urzędu dot. m.in. inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego, radcy prawnego. Urząd Miasta nie wydał nawet decyzji administracyjnej, co zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Sąd w trybie uproszczonym rozpatrzy naszą skargę w dniu 11 września 2019r. 
 
Uznanie zasługują Urząd Miejski w Skarszewach, Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, UG Bobowo, Czarna Woda i Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, którzy  wykazali się pełną jawnością i udostępnili w pełni informacje o wysokości wypłaconych nagród, premii i wynagrodzeń wszystkich pracowników pełniących funkcje publiczne m.in. inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów, głównego księgowego. 
 

Komentarze obsługiwane przez CComment