Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego

W dniu 28 sierpnia 2019r. uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego. 

Porządek obrad:

1. Zapoznanie się z uzupełnieniem petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

2. Rozpatrzenie wniosku o ponaglenie w sprawie skargi na Starostę Starogardzkiego w przedmiocie nienależytego nadzoru nad działalnością stowarzyszenia.

W dniu 31 lipca 2019 r. do Rady Powiatu Starogardzkiego wpłynęła petycja w interesie publicznym dotycząca wprowadzenia w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, opublikowania jej treści na stronie BIP, wyznaczenia w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń ww polityki oraz ustanowienie konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. W toku prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPS ustaliła, że przedmiotowa petycja dotyczy zadań i organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) „Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży”. W związku z powyższym wprowadzenie wnioskowanych regulacji wewnętrznych dotyczących pracowników starostwa powiatowego należy do wyłącznej kompetencji starosty. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPS uznała, że Rada Powiatu Starogardzkiego nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia i należy ją przekazać według właściwości do Starosty Starogardzkiego.

W związku z uzupełnieniem petycji przez Radcę Prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego, które wpłynęło do urzędu pocztą elektroniczną w dniu 20 sierpnia 2019 r. i po zapoznaniu się z powyższym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RPS w dniu 28 sierpnia 2019 r., został złożony wniosek przez Przewodniczącego ww Komisji o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Powiatu Starogardzkiego w dniu 28 sierpnia 2019 r. projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

W drugim punkcie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego na poprzednich posiedzeniach w dniach 07.08.2019 r. i 14.08.2019 r. rozpatrywała pismo skarżącego, które zostało przekazane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczące możliwych nieprawidłowości w UKS „Kałębie” w Osieku. Komisja zapoznała się z zarzutami skarżącego i uznała, że należy je rozpatrywać jako skargę na Starostę Starogardzkiego w przedmiocie nienależytego nadzoru nad działalnością stowarzyszenia wpisanego do rejestru prowadzonego przez Starostę Starogardzkiego jako UKS „Kałębie” w Osieku. Komisja podczas posiedzeń w dniach 7 i 14 sierpnia 2019 roku analizowała zarzuty skarżącego związane z pełnionym przez Starostę Starogardzkiego nadzorem i uznała, że dotyczą one następujących spraw:

- nieprawidłowości związanych z przygotowaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego UKS „Kałębie” z dnia 24.11.2018 roku,

- nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji udzielonej UKS „Kałębie” w ramach konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Starogardzkiego w 2018 roku w kwocie 3000 zł.

Komisja dokładnie przeanalizowała pisma ( wraz z załącznikami ) skarżącego skierowane do:

- Centralnego Biura Antykorupcyjnego ( wpłynęło do Starostwa dnia 19 lipca 2019 r.)

- Starosty Starogardzkiego z dnia 3 maja 2019 roku przesłanego za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w sprawie niepraworządności w Uczniowskim Klubie Sportowym „Kałębie” ( skarżący zawarł w tym piśmie także wniosek o skreślenie UKS „Kałębie” z Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych, prowadzonego przez Starostę Starogardzkiego). Na posiedzenie w dniu 07.08.2019 r. Komisja zaprosiła Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej Pana Jacka Toczka oraz pracownika tego wydziału odpowiedzialnego m.in. za rozliczanie dotacji udzielonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Starogardzkiego w 2018 r. Pana Wiesława Warchoła. Zaproszeni goście zostali poproszeni o ustosunkowanie się do stawianych przez skarżącego zarzutów. Zaproszeni goście działając w imieniu Starosty Starogardzkiego, jako organu nadzoru zgodnie z art. 25 ust. 1-3 ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), po zapoznaniu się z pismem skarżącego oraz analizie sprawozdania z realizacji zadania publicznego pn. „Żeglarze Morza Kociewskiego”, kontroli prawidłowości procedur stosowanych podczas Walnego Zebrania Członków UKS Kałębie z dnia 24 listopada 2018 roku oraz po złożeniu w tej sprawie pisemnych wyjaśnień w dniu 27 czerwca 2019 r. przez Prezesa UKS „Kałębie” – stwierdzili co następuje:
„Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UKS Kałębie z dnia 24 listopada 2018 roku zostało zwołane zgodnie z § 16 ust.7 Statutu UKS Kałębie i zostało przeprowadzone zgodnie z wymaganą procedurą, co stwierdzono na podstawie załączonej dokumentacji i pisemnych wyjaśnień Zarządu oraz Prezesa UKS Kałębie (oświadczenie o zamieszczeniu informacji o zwołaniu Walnego Zebrania Członków UKS Kałębie na miesiąc przed terminem - z zachowaniem 14 dniowego terminu, w przewidziany w statucie inny sposób, Porządek Obrad, Protokół Walnego Zebrania Członków UKS Kałębie – stwierdzający wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz stosowne uchwały Walnego Zebrania, Protokół Komisji Skrutacyjnej, lista obecności, uchwały Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi UKS Kałębie absolutorium). Na podstawie w/w dowodów stwierdza się ważność podjętych w dniu 24 listopada 2018 r. uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków UKS Kałębie oraz prawomocność wyboru nowych Władz UKS Kałębie, w tym składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, co zostało potwierdzone decyzją nr KS.4221.20.2018 Starosty Starogardzkiego o wpisie do rejestru UKS - ów nowych władz stowarzyszenia wydaną w dniu 20 grudnia 2018 r. Ponadto pisemna rezygnacja skarżącego z pełnionej funkcji Skarbnika zarządu UKS Kałębie z dnia 26 listopada 2018 roku jest bezprzedmiotowa ze względów formalnych, gdyż Jego mandat na stanowisku Skarbnika - Członka Zarządu UKS Kałębie wygasł automatycznie wraz z wyborem nowych władz, czyli 24 listopada 2018 roku, co potwierdza przytoczona wcześniej dokumentacja oraz podpis skarżącego na liście obecności uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków UKS Kałębie z dnia 24 listopada 2018 roku.

Zarzucana nieprawidłowość w rozliczeniu dotacji udzielonej UKS Kałębie w ramach konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Starogardzkiego w 2018 roku w kwocie 3000 zł, jest niemożliwa do stwierdzenia na podstawie złożonych przez skarżącego dowodów. Z preliminarza wydatków zawartego we wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Żeglarze Morza Kociewskiego” oraz podpisanej umowy nr KS.524.47.2017 z dnia 07 lutego 2018 r. i złożonego w dniu 14 stycznia 2019 roku sprawozdania z wykonania zadania publicznego wynika, że udzielona dotacja w kwocie 3000 zł została udzielona min. na: zatrudnienie i wynagrodzenie opiekunów, instruktorów i trenerów podczas wyjazdów na regaty – w kwocie 900 zł, koszty uczestnictwa (wyżywienie, zakwaterowanie i wpisowe) w eliminacjach i ogólnopolskiej olimpiadzie dzieci i młodzieży – w kwocie 1800 zł oraz obsługę księgową – w kwocie 300 zł. Na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowego i merytorycznego nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, o których mowa w piśmie, a poniesione wydatki zgodnie z preliminarzem, mają pokrycie w dokumentach księgowych, zgodnie z zapisem art.17 i art.18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zgodnie z art. 28, art. 29 i art. 31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) uprawnionym podmiotem, wnioskującym o rozwiązanie stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, organ nadzorujący lub powołany kurator, który w określonych w/w ustawą okolicznościach wnioskuje do Sądu o rozwiązanie stowarzyszenia. W związku z powyższym wniosek o skreślenie UKS Kałębie z Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonego przez Starostę Starogardzkiego jest bezzasadny i bezprzedmiotowy i odrzucony w całości.

Niniejsza odpowiedź uwzględnia również tok rozpatrywania spraw przekazanych do Starosty Starogardzkiego na podstawie art.19 i art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133) przez Ministra Sportu i Turystyki – pismo nr DKN – WN.051.18.2019 oraz przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – pismo nr DES-S.510.1.2019 EOD: 31502/06/2019. Oba w/w pisma dotyczą prośby o interwencję w sprawie nieprawidłowej działalności UKS Kałębie. Powyższa korespondencja została przesłana i przekazana do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Starosty Starogardzkiego, bez żądania przez oba w/w podmioty informacji o sposobie załatwienia sprawy”. Podczas posiedzenia w dniu 14 sierpnia 2019 roku członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Starogardzkiego - przygotowując stanowisko w przedmiotowej skardze - jednomyślnie uznali, że na podstawie analizy przedstawionych przez Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej faktów mających odzwierciedlenie w dokumentach przedstawionych przez Prezesa UKS „Kałębie” oraz wniosków wynikających z dyskusji członków Komisji - skargę należy uznać za niezasadną. 

Komentarze obsługiwane przez CComment