• Start
  • Sprawy
  • SKO
  • Kolejne rozstrzygnięcie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku na naszą korzyść.

Kolejne rozstrzygnięcie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku na naszą korzyść.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po raz drugi uchyla decyzję Starosty Starogardzkiego

Przypomnijmy 21 sierpnia 2017 r., zwróciliśmy się do Starosty Starogardzkiego z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. W jakim trybie zatrudniono Panią Ewę Machollę specjalistkę w Zespole ds. kontaktów z mediami w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, czy poprzez otwarty konkurs czy ogłoszenie o naborze?

2. Ile osób zgłosiło swoją kandydaturę?

3. Jakie wymagania musiał spełnić kandydat na stanowisku specjalisty w Zespole ds. kontaktów z mediami?

4. Dlaczego akurat ta kandydatura została wybrana?, i jaki jest zakres obowiązków Pani Ewy Macholli?

5. Na jakiej podstawie prawnej jest zatrudniona Pani Ewa Macholla umowa o pracę, kontrakt? I do kiedy  obowiązuje obecna umowa/kontrakt?

6. Jakie jest wynagrodzenie wraz z dodatkami Pani Ewy Macholli?

W dniu 31 sierpnia 2017 r., Starosta Starogardzki udzielił odpowiedzi  na pkt 1-5. W zakresie punktu 6 ”Jakie jest wynagrodzenie wraz z dodatkami Pani Ewy Macholli”, odmówił udostępnienia informacji z uwagi na konieczność ochrony prywatności pracownika. Nie zgadzając się z decyzją złożyliśmy 8 września 2017 r., odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

31 października 2017 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku uchyliło decyzję Starosty w uzasadnieniu podając  ,,Nie ulega wątpliwości, że żądana przez skarżącego informacja dotycząca wynagrodzenia wskazanego z imienia i nazwiska pracownika organu pierwszej instancji ma walor informacji publicznej. Dotyczy ona bowiem sposobu wydatkowania majątku publicznego przez podmiot wchodzący w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych. Podkreślić należy, że podmiot tego sektora dotyczy naczelna zasada finansów publicznych określona w art. 33 ust.1 ustawy o finansach publicznych stanowiąca o jawności gospodarowania środkami publicznymi. Oznacza to wymóg bezwzględnej transparentności sposobu wydatkowania środków publicznych, w tym również na wynagrodzenie dla pracowników.
Wobec powyższego w pierwszej instancji rozważenie wymaga, czy w przedmiotowej sprawie w ogóle zasadna była odmowa udostępnienia żądanej informacji ze względu na prywatność osób fizycznych.
http://gloskociewia.prv.pl/2017/11/13/kolejna-wygrana-przed-samorzadowym-kolegium-odwolawczym-w-gdansku/

23 listopada 2018 r.,  Starosta Starogardzki po raz drugi odmówił udostępnienia informacji o wynagrodzeniu pracownika wyjaśniając, że Specjalista w Zespole ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej nie pełni funkcji publicznych i wnioskowana informacja stanowi sferę dóbr osobistych pracownika, który nie wyraził zgody na ujawnienie wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkami.

01 grudnia 2017 r., złożyliśmy od tej decyzji odwołanie do SKO w Gdańsku.
Zarzucając naruszenie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 5 ust. 2 UDIP oraz art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870, dalej jako: UFP) poprzez błędne przyjęcie, że informacja o wysokości wynagrodzenia specjalisty w zespole ds. kontaktów z mediami w Starostwie Powiatowym korzysta z ochrony prywatności osoby fizycznej.
http://gloskociewia.prv.pl/2017/12/01/starosta-po-raz-drugi-odmawia-udostepnienia-informacji-o-zarobkach-pracownika/

26 marca 2018 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po raz drugi uchylił decyzję starosty starogardzkiego.

Uzasadnienie SKO:
W ocenie składu orzekającego, z przedstawionego przez skarżącego przy odwołaniu zakresu obowiązków osoby, której wynagrodzenia dotyczy złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej jednoznacznie wynika, iż wbrew twierdzeniom organu pierwszej instancji pełni ona funkcję publiczną. 

W świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, którego tezy skład orzekający w całości podziela (por. m.in. wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Łd 230/17 i powołane w nim orzecznictwo, dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), za pracowników samorządowych pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem funkcji publicznych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej,  uznać należy nie tylko pracowników, wydających (podpisujący) decyzje administracyjne z upoważnienia odpowiedniego organu, ale także innych pracowników samorządowych, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują zadania, wywierające wpływ na podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze władczym (np. pracownicy merytoryczni wydziałów urzędu, którzy w indywidualnych sprawach innych podmiotów prowadzą postępowania administracyjne,chociażby nie wydawali decyzji administracyjnej,a przygotowują całość materiału dowodowego takiej sprawy a nawet przygotowują projekty decyzji administracyjnych, czy osoby
uprawnione do wydawania zaświadczeń w imieniu organu, czy też przyjmowania wniosków w indywidualnych sprawach administracyjnych). Natomiast za stanowiska o charakterze usługowym czy technicznym uznać należy szeregowych pracowników urzędu,nie posiadających żadnego wpływu  na procesy decyzyjne, wykonujących szeroko rozumiane czynności pomocnicze (np. obsługa biurowa, informatyczna, utrzymanie czystości, sekretarka,itp.).

W  badanej sprawie w ocenie Kolegium należy jednoznacznie stwierdzić, że w świetle zakresu jej obowiązków, osoba której dotyczy wniosek o udostępnienie informacji publicznej mieści się w pierwszej z opisanych powyżej kategorii co oznacza, że informacja dotycząca łącznych  miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na utrzymanie jej stanowiska pracy powinna zostać udostępniona wnioskodawcy. Wskazać w tym miejscu należy, że wnioskodawca oczekuje w istocie informacji  o łącznej wysokości tych wydatków (na które składają się m. in. wynagrodzenie zasadnicze oraz jego poszczególne elementy związane z osobą pracownika, na
przykład dodatek stażowy) bez szczegółowego wykazania poszczególnych kwot wchodzących w ich skład a których ujawnienie istotnie mogłoby wpłynąć na naruszenie prywatności osoby pracownika organu pierwszej instancji.

Z uwagi na powyższe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W świetle stanu faktycznego i prawnego badanej sprawy, decyzja kasatoryjna jest w istocie jedynym rozstrzygnięciem jakie zgodnie z prawem mógł podjąć organ odwoławczy.

W ocenie Kolegium w każdym przypadku, gdy organ odwoławczy oceni, iż decyzja o
odmowie udostępnienia informacji publicznej jest błędna, a brak jest podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji w całości lub części i umorzenia w tym zakresie postępowania w sprawie, to powinien zastosować regulację zawartą w art. 138 § 2 k.p.a.. organ pierwszej instancji jest wówczas w dalszym ciągu zobowiązany do załatwienia wniosku i związany przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przyjmuje się, że jest tez związany oceną prawną organu drugiej instancji co do niezgodności z prawem decyzji wcześniej wydanej na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obliguje to podmiot zobowiązany do udzielenia informacji do takiego załatwienia sprawy, aby ponowna decyzja odmowna nie spotkała się nie tylko z uchyleniem, lecz także z działaniami podjętymi w trybie nadzorczym lub też prawnokarnym.

Decyzja SKO z dnia 26.03.2018 r.,wraz z obszernym uzasadnieniem

[gallery ids="2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085"]

 

 

  • Kliknięć: 296

Komentarze obsługiwane przez CComment