• Start
  • Sprawy
  • SKO
  • Niejawne zarobki i nagrody głównej specjalistki ds. komunikacji medialnej w Urzędzie Miasta

Niejawne zarobki i nagrody głównej specjalistki ds. komunikacji medialnej w Urzędzie Miasta

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

    1. Podanie wynagrodzenia wraz z dodatkami (łącznie) Magdaleny Daleckiej – Główny Specjalista ds. komunikacji medialnej.

    1. Podanie wynagrodzenia wraz z dodatkami (łącznie) Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej Anny Zagłoby-Góralskiej.

    1. Podanie w ujęciu rocznym nagród – premii wypłaconych w latach 2015-2017 osobom z pkt.1 i 2.W odpowiedzi na powyższe  udostępniono informacje w zakresie wynagrodzenia wraz z dodatkami oraz nagród przyznanych w latach 2015 – 2017 Naczelnikowi Wydziału Informacji Społecznej – Annie Zagłobie-Góralskiej

Wynagrodzenie wraz z dodatkami Naczelnik Wydziału Informacji Społecznej wynosi
6 592,00 zł

Nagrody przyznane w/w w latach 2015-2017
2015 r. - 3 100 zł,
2016 r. - 4 300 zł,
2017 r. - 6 700 zł
Łącznie: 14 100,00 zł


Odpowiedź na wniosek z dn. 25.04.2018-1Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych-1


Prezydent odmówił udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkami (łącznie) oraz nagród – premii w ujęciu rocznym wypłaconych w latach 2015-2017 Magdalenie Daleckiej – Głównemu Specjaliście ds. komunikacji medialnej. W uzasadnieniu wskazano, że osoba zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. komunikacji medialnej nie posiada uprawnień do dysponowania majątkiem publicznym, nie zarządza nim i nie wydaje decyzji administracyjnych. Charakter realizowanych obowiązków oraz zakres odpowiedzialności przemawia za tym, że nie pełni ona funkcji publicznej, a więc chroniona jest ze względu na prawo do prywatności. Informacja o wynagrodzeniu danej osoby należy również do sfery dóbr osobistych, podlegających ochronie na mocy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, dalej jako: KC). Dodatkowo informacja o wysokości wynagrodzenia ma charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922, dalej jako: UODO). Organ podkreślił, że wziął pod uwagę prywatność pracowników jako dobro chronione prawem, które powinno mieć pierwszeństwo przed innym dobrem, jakim jest dostęp do informacji publicznej.

Od tej decyzji dnia 01 czerwca 2018 r. złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wskazując, że w przedmiotowej sprawie organ  nie wykazał w żaden sposób, iż spełnione zostały przesłanki formalne i materialne, które uprawniałyby do ograniczenia prawa do informacji. Organ powołał się jedynie na różne od siebie przesłanki, wyrażone w art. 5 ust. 1 i 2 UDIP. Należy bowiem odnieść się do argumentacji organu w związku z koniecznością utajnienia informacji ze względu na dobra osobiste pracownika. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na orzeczenie WSA w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II SA/Gd 373/15), które to mimo, że dotyczyło odmiennego stanu faktycznego sprawy, to Sąd trafnie odniósł się natomiast do poruszonej przez organ kwestii:

Dane osobowe człowieka (nazwisko i imię) są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itp.). Dopóki więc dane osobowe człowieka są używane zgodnie z regułami społecznymi, nie można mówić ani o bezprawności działań innych osób, ani o zagrożeniu dóbr osobistych tymi działaniami (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 marca 1996r., I AC 33/96, publ. OSA 1996/7-8/31, podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2003r., I PK 590/02, publ. OSNP 2004/20/351). Ujawnienie danych osobowych ma związek z informacją o otrzymywaniu świadczenia stypendialnego. Z okoliczności sprawy nie wynika, by stopień sensytywności danych jakich domagał się skarżący, w przypadku ich ujawnienia, stanowił zagrożenie dla życia prywatnego, osobistego czy rodzinnego.

Ponadto, gospodarka finansami publicznymi jest jawna, o czym stanowi expressis verbis art. 33 ust. 1 UFP. Podlega ona zatem daleko idącej transparentności.  Zasadę tę potwierdza trafnie WSA w wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. o sygn. akt II SAB/Op 77/14:

Zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi. Wydatkujący środki publiczne podlegają kontroli odpowiednich urzędów, kontroli politycznej oraz kontroli ze strony samych obywateli. Jakakolwiek reglamentacja informacji o działalności podmiotów publicznych w stosunku do tych podmiotów musi być podyktowana racjami znajdującymi swoje uzasadnienie w Konstytucji RP.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wniosek dotyczący wysokości wynagrodzenia wskazanego pracownika stanowi informację publiczną, której udostępnienie nie powinno zostać ograniczone ze względu na przesłanki wyrażone w art. 5 UDIP. Warto również podkreślić, że organ w żaden sposób nie odniósł się do charakteru obowiązków wykonywanych przez osobę, której dotyczy wniosek. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publicznej oraz mającej związek z ich pełnieniem nie może ograniczać się jedynie co do osób wydających władcze rozstrzygnięcia. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne nie zostało zdefiniowane w UDIP, jednakże należy stwierdzić, iż taką osobą nie będzie jedynie funkcjonariusz publiczny, a pojęcie to należy rozumieć szeroko. Taka osoba musi mieć jakikolwiek udział przy ustalaniu decyzji (nie tylko procesowych) organu, co ma zastosowanie w niniejszej sprawie.

W podobnej sprawie po 8 miesiącach i dwóch decyzjach  SKO w Gdańsku Starosta Starogardzki udostępnił informację o wynagrodzeniu specjalisty w Zespole ds. kontaktów z mediami.
http://gloskociewia.prv.pl/2018/04/24/starosta-starogardzki-udostepnil-wynagrodzenie-specjalisty-w-zespole-ds-kontaktow-z-mediami/

 

  • Kliknięć: 677

Komentarze obsługiwane przez CComment