• Start
  • Sprawy
  • SKO
  • Prezydent po raz drugi odmówił udostępnienia wynagrodzenia i nagród specjalistki ds. komunikacji medialnej w Urzędzie Miasta

Prezydent po raz drugi odmówił udostępnienia wynagrodzenia i nagród specjalistki ds. komunikacji medialnej w Urzędzie Miasta

Po uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia prezydent po raz drugi odmówił udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkami (łącznie) oraz nagród – premii w ujęciu rocznym wypłaconych w latach 2015-2017 Magdalenie Daleckiej – Głównemu Specjaliście ds. komunikacji medialnej zatrudnionej w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Decyzja Prezydenta

[gallery ids="2591,2592,2593,2594,2595,2596"]

W treści uzasadnienia Prezydent wskazał, że Główny Specjalista ds. komunikacji medialnej nie dysponuje majątkiem samorządowym, nie zarządza sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne i nie wydaje decyzji administracyjnych. Wskazał również, że wnioskowana informacja stanowi sferę dóbr osobistych pracownika, który nie wyraził zgody na ujawnienie wysokości wynagrodzenia.
tajne-dokumenty-ujawnione8 października złożyliśmy odwołanie od decyzji prezydenta do SKO w Gdańsku. W uzasadnieniu wskazaliśmy, że na gruncie przedmiotowego sporu Prezydent wydał już drugą decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej. Pomimo jasnych wskazówek zawartych w rozstrzygnięciu SKO w Gdańsku, organ wciąż nie wykazał, że w sprawie istnieje konieczność ochrony prywatności osoby zatrudnionej na stanowisku głównego specjalisty ds. komunikacji medialnej. Prezydent zadeklarował jedynie, że osoba ta nie pełni funkcji publicznej, ponieważ nie zarządza sprawami związanymi z wykonywaniem zadań publicznych, nie wydaje rozstrzygnięć administracyjnych oraz nie gospodaruje środkami publicznymi. Raz jeszcze należy jednak podkreślić, że pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne lub mającej związek z ich pełnieniem nie można ograniczyć do definicji funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów prawa karnego, czy do osób wymienionych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Na gruncie przepisów UDIP pojęcie to traktowane jest szerzej i interpretowane jako jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji i działań przez organ. Przy czym nie jest to tożsame z wydawaniem decyzji administracyjnych. Jak słusznie wskazało SKO:

W świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub tez w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Funkcję publiczną pełnią więc osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Cechą wyróżniającą osobę pełniącą funkcję publiczną jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej - przykładowo poprzez wydawanie decyzji administracyjnych, które w sposób jednostronny i władczy określają sytuację prawną podmiotów spoza systemu administracji publicznej.


W treści decyzji administracyjnej Prezydent podał  zakres obowiązków na stanowisku, którego dotyczy wniosek. Nie wyjaśnił natomiast z jakich przyczyn uznał, że wymienione obowiązki nie świadczą o wpływie na wykonywanie zadań publicznych organu. Z podanego zakresu zadań oraz czynności wykonywanych przez Panią Magdalenę Dalecką na stanowisku Głównego Specjalisty ds. komunikacji medialnej wynika bowiem, że p. Magdalena Dalecka ma m.in.

- tworzyć politykę informacyjną Gminy

- przygotowywanie serwisu informacyjnego i wprowadzenie ogłoszeń na stronę internetową Miasta,

- sporządzanie i publikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej życzeń, kondolencji i      nekrologów podpisywanych przez Prezydenta,

- wyjaśnień działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Prezydenta w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Prezydenta,

- udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne,
a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu,
dotyczące działalności Prezydenta w tym zwłaszcza udzielenie odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe,
- redagowanie tekstów do samorządowego biuletynu informacyjnego ,,Starogardzki Ratusz’’, w miejską stronę WWW i do mediów społecznościowych UM,

- współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi UM oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie przepływu informacji medialnej,

- zarządzanie informacją przekazywaną do gazet,
portali internetowych, radia i telewizji,

- organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,

- obsługa administracyjno-biurowa realizowanych zadań,

- przestrzeganie postanowień obowiązujących w Urzędzie, regulaminów, instrukcji wewnętrznych i zarządzeń Prezydenta,

- podejmowanie niezbędnych zadań w celu realizacji
ustawy o zamówieniach publicznych,

- wykonywanie innych zadań zleconych
przez pracodawcę lub Naczelnika Wydziału.


Wobec powyższego trudno zaakceptować twierdzenie, że osoba ta wykonuje czynności jedynie usługowe, czy techniczne. Reprezentując organ na wydarzeniach, podejmując niezbędne zadania w celu  realizacji  ustawy o zamówieniach publicznych czy zajmując się prowadzeniem podstawowego źródła informacji w Urzędzie Miasta biuletyn informacyjny ,,Starogardzki Ratusz’’, stronę www, zarządzanie informacją przekazywaną  do mediów. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, wyjaśnienie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Prezydenta w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Prezydenta p. Magdalena Dalecka niewątpliwie wpływa na realizację zadań przez organ. W sprawie nieuzasadnione jest zatem zastosowanie przesłanki wyrażonej w art. 5 ust. 2 UDIP, tj. ochrony prywatności osoby fizycznej. Przy czym na obowiązek ujawnienia informacji nie może mieć wpływu brak wyrażenia zgody na ujawnienie informacji. Jak słusznie wskazało SKO w Gdańsku:

(…) Przedstawione przez zainteresowanego stanowisko powinno podlegać następnie wszechstronnej ocenie dysponenta informacji publicznej. który powinien dokonać oceny całokształtu sprawy, a nie ograniczać się jedynie do powołania przesłanki prywatności jako podstawy odmowy udostępnienia żądanej informacji publicznej. Za niewiążący uznać więc należy kategoryczny i bezwzględny brak zgody zainteresowanego na udostępnienie jakichkolwiek dotyczących go informacji. Brak rezygnacji z prawa do ochrony prywatności lub tajemnicy przedsiębiorcy nie może oznaczać bowiem zupełnego automatyzmu działania dysponenta informacji publicznej. Podobnie, brak jakiejkolwiek reakcji zainteresowanego na otrzymane wystąpienie nie może służyć bezrefleksyjnemu przyjęciu, ze nie rezygnuje on ze swoich uprawnień.


Wobec powyższego decyzję uważamy za bezpodstawną i wnosimy o uchylenie przedmiotowego rozstrzygnięcia oraz zobowiązanie Prezydenta do udostępnienie informacji publicznej zgodnie z treścią naszego wniosku.

Odwołanie od decyzji Prezydenta

[gallery ids="2599,2600,2601,2602"]

 

 

  • Kliknięć: 360

Komentarze obsługiwane przez CComment