• Start
  • Sprawy
  • SKO
  • Kolejna wygrana SKO po raz drugi uchyla decyzję Prezydenta Miasta Starogard Gd.

Kolejna wygrana SKO po raz drugi uchyla decyzję Prezydenta Miasta Starogard Gd.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po raz drugi uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Starogard Gdański odmawiającej  nam udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkami (łącznie) oraz nagród – premii w ujęciu rocznym wypłaconych w latach 2015-2017 Magdalenie Daleckiej – Głównemu Specjaliście ds. komunikacji medialnej zatrudnionej w Urzędzie Miasta
Opis sprawy: http://gloskociewia.prv.pl/2018/06/04/niejawne-zarobki-i-nagrody-glownej-specjalistki-ds-komunikacji-medialnej-w-urzedzie-miasta/

W ocenie składu orzekającego SKO zakres obowiązków Magdaleny Daleckiej jednoznacznie wynika, iż wbrew twierdzeniom Prezydenta Miasta pełni ona funkcję publiczną. Z zawartego w aktach sprawy zakresu obowiązków tej osoby wynika, że realizuje ona w istocie zadania rzecznika prasowego a więc ma ona bezpośredni związek z realizacją przez niego zadań publicznych.

W świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych , którego tezy skład orzekający w całości podziela (por. m.in.wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn.akt II SA/Łd 230/17 i powołane w nim orzecznictwo, za pracowników samorządowych pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem funkcji publicznych, w rozumieniu art.5 ust.2 zd. 2 udip, uznać należy nie tylko pracowników, wydających (podpisujących ) decyzje administracyjne z upoważnienia odpowiedniego organu, ale także innych pracowników samorządowych, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują zadania, wywierające wpływ na podejmowanie rozstrzygnięć o charakterze władczym (np. pracownicy merytoryczni wydziałów urzędu , którzy w indywidualnych sprawach innych podmiotów prowadzą postępowania administracyjne, chociażby nie wydawali decyzji administracyjnych, a przygotowują całość materiału dowodowego takiej sprawy a nawet przygotowują projekty decyzji administracyjnych, czy osoby uprawnione do wydawania zaświadczeń w imieniu organu, czy też przyjmowania wniosków w indywidualnych sprawach administracyjnych). Natomiast za stanowiska o charakterze usługowym czy technicznym uznać należy szeregowych pracowników urzędu, nie posiadających żadnego wpływu na procesy decyzyjne, wykonujących szeroko rozumiane czynności pomocnicze (np. obsługa biurowa,informatyczna, utrzymanie czystości, sekretarka, itp.)

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, osoba rzecznika prasowego podmiotu publicznego lub osoba która na podstawie zawartej umowy o pracę wykonuje w istocie jego zadania jest osobą pełniącą funkcje publiczne (por. wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2016 r. sygn akt I OSK 3217/14, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r. sygn akt II SA/WA 674/14).

Nie ulega wątpliwości, że osoba której wynagrodzenie oraz jego elementy dodatkowe pozostają w obszarze zainteresowania wnioskodawcy będąc zatrudnioną jako Główny Specjalista ds. komunikacji medialnej w Wydziale Informacji Społecznej Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim nie pełni wyłącznie wskazanych powyżej funkcji usługowych. Co więcej, ze znajdujących się w aktach sprawy zakresu jej obowiązków wynika, że niezależnie od zadań przypisanych rzecznikowi prasowemu organu pierwszej instancji realizuje ona ponadto ,,niezbędne zadania'' w celu realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz wykonuje inne zadania zlecone przez pracodawcę lub Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.

W badanej sprawie w ocenie Kolegium należy jednoznacznie stwierdzić, że w świetle zakresu obowiązków pracownika, osoba której dotyczy wniosek o udostępnienie informacji publicznej mieści się w pierwszej z kategorii osób opisanej w art.5 ust.2 udip co oznacza , że informacja dotycząca łącznych, niespersyfikowanych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na utrzymanie jej stanowiska pracy powinna zostać udostępniona wnioskodawcy. Dotyczy to również wysokości przyznanych jej nagród jako dodatkowe obciążenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego spowodowanego szczególnym zaangażowaniem w realizacje przypisanych pracownikowi zadań.

Z uwagi na powyższe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku postanowiło uchylić zaskarżoną decyzje w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Ponadto Kolegium zaznacza, że organ pierwszej instancji jest związany oceną prawną organu drugiej instancji co do niezgodności z prawem decyzji wcześniej wydanej. Obliguje to podmiot zobowiązany do udzielenia informacji i do takiego załatwienia sprawy, aby ponowna decyzja odmowna nie spotkała się nie tylko z uchyleniem, lecz także z działaniami podjętymi w trybie nadzorczym lub też prawnokarnym.

Poniżej decyzja SKO  z obszernym uzasadnieniem

[gallery ids="2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925"]

  • Kliknięć: 377

Komentarze obsługiwane przez CComment