• Start
  • Sprawy
  • SKO
  • Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański

4 stycznia 2019 r. zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Starogard Gdański o udostępnienie następujących informacji:

1. Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej  nagród i premii wypłaconych poszczególnym  pracownikom pełniących funkcję publiczną w  Urzędzie Gminy w  2018 r. z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu)
2 .Podanie  wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom urzędu gminyw 2018 r. (w ujęciu rocznym)

3. Podanie wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień  2018 r. każdego z pracowników urzędu gminy pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia;
4. Z jakimi pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w urzędzie gminyzawarto dodatkowe umowy cywilno-prawne,o dzieło, z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu). Czego dotyczyła zawarta umowa i na jaką kwotę opiewała w latach 2015-2018
5. Podanie  kwoty wypłacono ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za kadencję samorządu 2014-2018 z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego.
 
7 marca 2019 r. Wójt Gminy Starogard Gdański wydał decyzję odmowną dotyczącą:

  1. podania wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim poszczególnym pracownikom w Urzędzie Gminy Starogard Gdański w 2018 r. zatrudnionym na stanowiskach m.in. podinspektorów, inspektorów, kierowników referatów, głównych specjalistów, głównej księgowej z podaniem imienia i nazwiska – z wyłączeniem pracowników pełniących funkcje publiczne, których dane udostępniono wnioskodawcy pismem z dnia 27 lutego 2019 r.,
  2. podania wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2018 r. każdego z pracowników w Urzędzie Gminy Starogard Gdański zatrudnionego na stanowisku m.in. podinspektorów, inspektorów, kierowników referatów, głównych specjalistów, głównej księgowej z podaniem imienia i nazwiska – z wyłączeniem pracowników pełniących funkcje publiczne, których dane udostępniono wnioskodawcy pismem z dnia 27 lutego 2019 r.

Jako podstawę rozstrzygnięcia przyjęto art. 5 ust. 2 UDIP, zaś w treści jego uzasadnienia wskazano, że żądanie dotyczące udzielenia informacji w zakresie nagród i premii oraz wynagrodzeń pozostałych osób (co do których nie przesłano danych), jest nieuzasadnione. W sprawie zachodzi rozbieżność rozumienia pojęcia pracownika pełniącego funkcję publiczną, które wnioskodawca definiuje w sposób rozszerzający. Próby wykładni pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczną dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 marca 2006 r. o sygn. akt K 17/05. Są to osoby pełniące takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem szeroko rozumianych decyzji dotyczących innych podmiotów. Organ zweryfikował czy pozostali pracownicy są osobami pełniącymi funkcje publiczne lub mającymi związek z ich pełnieniem. Dokonując analizy umów o pracę i zakresów obowiązków tych pracowników, organ uznał, że z pracą na pozostałych stanowiskach nie jest związane wydawanie decyzji administracyjnych, czy dysponowanie majątkiem samorządowym. Zakres uprawnień przypisanych do tych stanowisk nie pozwala także na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej.

21 marca złożyliśmy odwołanie od decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w uzasadnieniu wskazaliśmy:

  1. Uzasadnienie naruszenia przepisów prawa

(1) W ocenie Stowarzyszenia organ przyjął zbyt wąskie rozumienie pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne i mającej związek z ich pełnieniem (art. 5 ust. 2 UDIP). Jeżeli przyjmiemy, że wskazówką interpretacyjną ma być orzecznictwo sądowe, to dowiemy się, że pojęcie to należy traktować szerzej. Osobą pełniącą funkcje publiczne nie będzie jedynie funkcjonariusz publiczny, zaś ,,szeroko rozumiane decyzje dotyczące innych podmiotów’’ nie mogą być rozumiane jedynie jako decyzje administracyjne. Nie można również zapominać, że ograniczenie zastosowania przesłanki ochrony prywatności obejmuje osoby mające wpływ na pełnienie funkcji publicznych. Chodzi więc o osoby, których działania w ramach urzędu służą podejmowaniu decyzji i wykonywaniu zadań przez sam organ. W wyroku WSA w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. o sygn. akt II SA/Sz 1147/18, Sąd zauważył:

Należy zatem stwierdzić, że pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną" ma na gruncie u.d.i.p. autonomiczne i szersze znaczenie niż w art. 115 § 13 i 19 k.k. Użyte w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną" obejmuje bowiem każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., tj. na sferę publiczną. Taka wykładnia odpowiada intencjom twórców u.d.i.p. oraz najpełniej urzeczywistnia dyrektywę konstytucyjną wynikającą z art. 61 ust. 1 ustawy zasadniczej. Podkreślić przy tym należy, że ograniczenie dostępności informacji publicznej jest wyjątkiem od zasady (zob. art. 61 ust. 1 i 3 Konstytucji RP), a zatem ewentualne wątpliwości w tym przedmiocie należy przesądzać na rzecz zasady jawności (por. wyroki NSA: z 18 marca 2015 r. sygn. akt I OSK 951/14 oraz z 8 lipca 2015 r. sygn. akt 1530/14).

(2) Stowarzyszenie zwróciło się do organu z odrębnym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącym liczby zatrudnionych pracowników oraz wykazu stanowisk wraz z wyjaśnieniem przypisanego im zakresu obowiązków. Z odpowiedzi z dnia 18 marca 2019 r. wynika, że w Urzędzie zatrudnionych jest 60 osób. Budzi więc uzasadnione wątpliwości, że w ocenie organu jedynie wójt, zastępca wójta, skarbnik, zastępca skarbnika, naczelnicy oraz inspektor ds. podatków i opłat, mogą zostać zaklasyfikowani jako osoby pełniące funkcje publiczne lub mające związek z ich pełnieniem.

(3) Tytułem przykładu, osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego przygotowuje (w porozumieniu z organem wykonawczym) roczny plan audytu i sporządza sprawozdania z ich przeprowadzenia, a dodatkowo bada i ocenia adekwatność oraz skuteczność systemów kontroli w urzędzie. Z kolei specjalista ds. zamówień publicznych przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych według potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne urzędy gminy. Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych ma sporządzać odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące zbiórek publicznych, zgromadzeń publicznych i porządku publicznego. Inspektor ds. gospodarki przestrzenią uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego, a inspektor ds. księgowości uzgadnia konta i księguje wydatki inwestycyjne.

(4) Zgodnie z art. 16 ust. 1-2 UDIP odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się przepisy KPA. Stosownie zaś do art. 107 § 1-2 KPA, do jej obligatoryjnych elementów należy oznaczenie organu administracji publicznej, data wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne (w tym wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji wraz z przytoczeniem przepisów prawa), pouczenie o przysługujących środkach prawnych, a także inne składniki, określone przepisami szczególnymi. W przedmiotowej sprawie zabrakło właśnie rzetelnego uzasadnienia rozstrzygnięcia. Skoro organ uznał, że zachodzi konieczność ograniczenia dostępu do informacji publicznej w odniesieniu do większości pracowników zatrudnionych w urzędzie, to powinien powołać się konkretnie na przypisany im zakres obowiązków. Za niewystarczające należy uznać jedynie wskazanie, że organ dokonał analizy stanowisk.

Wobec powyższego decyzja została wydana z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Odwołanie

  • Kliknięć: 1455

Komentarze obsługiwane przez CComment